Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
1.1 Onderneming
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het verlenen van onderwijsdiensten. De naam van de onderneming is BBQworkshopBladel.nl.
1.2 Gastheer
Degene die een onderneming vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
1.3 Verlenen van dienst(en)
Het door een onderneming verstrekken van eten en drank en het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en keuken en terreinen, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin van het woord.
1.4 Klant
De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met een onderneming een overeenkomst heeft gesloten.
1.5 Gast
De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten overeenkomst één of meer dienst(en) moet(en) worden verleend. Waar in dit document van gast of klant wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn.
1.6 Overeenkomst
Een overeenkomst tussen een onderneming en een klant ter zake een of meer door de onderneming te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.
1.7 Reserveringswaarde
De waarde van de overeenkomst, die gelijk is aan de totale omzetverwachting van de onderneming. De onderneming is vrijgesteld van B.T.W., omdat de onderneming valt onder het onderwijs.
1.8 No-show
Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een overeenkomst te verstrekken dienst.
1.9 Groep
Een groep van 6 of meer gasten aan wie door een onderneming dienstenmoeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te beschouwen overeenkomsten.
1.10 Individu
Iedere persoon, vallende onder gast of klant, die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.
1.11 Annulering
De in schriftelijke vorm door de klant aan de onderneming gedane mededeling dat van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door de onderneming aan de klant gedane mededeling dat één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.
1.12 Omzetgarantie
Een schriftelijke verklaring van de klant dat ter zake één of meer vereenkomsten door de onderneming minimaal een bepaald bedrag aan omzet door de onderneming zal worden gerealiseerd.

Artikel 2 Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Een onderneming kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren, tenzij een zodanige weigering plaatsvindt uitsluitend op één of meer gronden die in artikel 429 quater van het Wetboek van Strafrecht als discriminatie zijn aangemerkt.
2.2 Alle door onderneming gedane aanbiedingen ter zake de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet de onderneming binnen een redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen.
2.3 Een overeenkomst voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen (cargadoors, reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. De onderneming is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De gast(en) en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 3 Optierecht
3.1 Een optierecht is het recht van een klant om eenzijdig de overeenkomst tot stand te doen komen door de enkele aanvaarding van een geldig aanbod van de onderneming.
3.2 Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend. Een optierecht kan voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur worden overeengekomen. Het optierecht vervalt indien de optiehouder te kennen heeft gegeven geen gebruik te willen maken van het optierecht of indien de bepaalde duur is verstreken zonder dat de optiehouder te kennen heeft gegeven van het optierecht gebruik te willen maken.
3.3 Een optierecht kan door de onderneming niet worden herroepen, tenzij een andere potentiële klant de onderneming een aanbod doet tot het sluiten van een overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. De optiehouder dient in zo’n geval door de onderneming van dit aanbod op de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder binnen een door de onderneming te stellen termijn te kennen dient te geven al dan niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet binnen de gestelde termijn te kennen geeft gebruik te willen maken van het optierecht, vervalt het optierecht.

Artikel 4 Algemene rechten en verplichtingen van de onderneming
4.1 De onderneming is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen, krachtens de overeenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen op de in dat onderneming gebruikelijke wijze.
4.2 De onderneming is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in de onderneming en/of de normale exploitatie daarvan wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek de onderneming te verlaten. Indien de klant op een andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen die hij uit welken hoofde ook jegens de onderneming heeft dan is de onderneming gerechtigd de dienstverlening op te schorten. De onderneming mag onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van de onderneming voldoende aanleiding geven. 
4.3 De onderneming is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde buitengerechtelijk te ontbinden. Maakt de onderneming van deze bevoegdheid gebruik, dan zal de onderneming tot geen enkele schadevergoeding jegens de klant gehouden zijn. 
4.4 De onderneming is niet verplicht enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te nemen. Het voorgaande houdt in dat de onderneming niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is voor schade, verlies of diefstal van enig goed van de gast, welke de onderneming geweigerd heeft om in ontvangst en/of bewaring te nemen.

4.5 Indien de onderneming voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig bedrag aan de gast in rekening brengt, moet de onderneming op die goederen letten als een goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 10.
4.6 De onderneming is niet verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan de toelating voorwaarden verbinden. Voor de toelating van assistentiehonden gelden de wettelijke regeling(en), inclusief de daarin aangegeven uitzonderingen.

Artikel 5 Algemene verplichtingen van de gast
5.1 De gast is verplicht om zich aan de in de onderneming geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen van de onderneming op te volgen. De onderneming moet de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar maken of schriftelijk verstrekken. Redelijke aanwijzingen mogen mondeling worden gegeven.
5.2 De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken van de onderneming in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast. 

Artikel 6 Reserveren
6.1 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd kan de onderneming de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd het bepaalde in artikel 7. 
 6.2 De onderneming kan voorwaarden verbinden aan de reservering.


Artikel 7 Annuleringen door zakelijke en particulieren klanten 
7.1 De klant is bevoegd een overeenkomst te annuleren tegen betaling van de annuleringskosten. Als een klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert dan wordt de klant geacht geannuleerd te hebben en dan is hij de annuleringskosten verschuldigd. Indien de klant alsnog na een half uur (of later) na het afgesproken tijdstip arriveert, kan de onderneming zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen dan wel alsnog uitvoering geven aan de overeenkomst en volledige nakoming van klant omtrent de overeenkomst te verlangen. 
7.2 De onderneming kan uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst moet worden verleend aan de klant verklaren bepaalde individuen samen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing. 
7.3 Het bepaalde in de artikelen 11.1 en 12.4 is ook op annuleringen van toepassing. 
7.4 Ingeval van no-show is de klant in alle gevallen verplicht de reserveringswaarde te betalen. 
7.5 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. 
7.6 Annulering door klanten van een dienst bestaande uit het verstrekken van de BBQ workshop. 
7.7 Wanneer een reservering voor uitsluitend een dienst bestaande uit het verstrekken een BBQ workshop is gemaakt voor een klant dan gelden voor annulering de navolgende percentages van de reserveringswaarde die bij annulering door de klant betaald moeten worden aan de onderneming. 
Meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip:                                                       0% 

14 dagen of minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip:         25%
7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:                                                       50%
3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip:                                                       75%

Artikel 8 Waarborgsom en tussentijdse betaling
8.1 De onderneming kan van de klant verlangen dat deze onder de onderneming een waarborgsom deponeert. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor de onderneming en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet. Tot meerdere zekerheid van de onderneming kan deze van de klant verlangen zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van de benodigde gegevens, waaronder het maken van een afdruk of kopie van de creditcard van de klant, teneinde de waarborgsom en de mogelijkheid tot het uitwinnen daarvan zo veel als mogelijk zeker te stellen.
8.2 De onderneming kan steeds tussentijds betaling verlangen van reeds verleende diensten.
8.3 De onderneming mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de klant uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door de onderneming onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 9 Omzetgarantie
Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht ter zake de betreffende overeenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie bepaalde bedrag aan de onderneming te betalen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van de onderneming
10.1 De onderneming is tegenover de gast aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de onderneming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij die tekortkoming niet kan worden toegerekend aan de onderneming dan wel aan personen van wier hulp de onderneming bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.
10.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.5 is het horecabedrijf niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in de onderneming zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant vrijwaart de onderneming tegen aanspraken van gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van de onderneming.
10.3 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt, is de onderneming niet aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming.
10.4 De onderneming is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de onderneming houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de onderneming staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming.
10.5 Aansprakelijkheid van de onderneming is beperkt tot het bedrag dat redelijkerwijs te verzekeren valt.
10.6 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een vergoeding als bedoeld in artikel 4.5 in rekening wordt gebracht, schade ontstaat, is de onderneming verplicht de schade aan deze goederen ten gevolge van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is niet verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.
10.7 Indien de onderneming goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat de onderneming daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is de onderneming niet aansprakelijk voor schade aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij de onderneming opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de onderneming. In alle gevallen geldt dat de onderneming niet gehouden kan worden tot vergoeding van schade van goederen die zich bevinden in goederen die worden gedeponeerd, bewaard of achtergelaten, ongeacht of de onderneming daarvoor enige vergoeding bedingt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant
De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de onderneming en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 12 Afrekening en betaling
12.1 De klant is de in de overeenkomst overeengekomen prijs verschuldigd. De prijzen worden vermeld op lijsten die door de onderneming op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht of zijn opgenomen in een lijst die aan de klant, desnoods op diens verzoek, wordt overhandigd of die via digitale bronnen toegankelijk is voor de klant. 
12.2 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of no-show, zijn door de klant verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling of betaling per bank  zorg te dragen, tenzij anders overeengekomen. 
12.3 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen die één van hen of beiden aan de onderneming uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.
12.4 Zolang de klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens de onderneming heeft voldaan is de onderneming gerechtigd om alle goederen welke door de klant in de onderneming zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de klant ten genoegen van de onderneming aan al zijn verplichtingen jegens de onderneming heeft voldaan. Naast een retentierecht komt de onderneming in voorkomend geval een pandrecht toe op de betreffende goederen. 
12.5 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na factuurdatum aan de onderneming te worden voldaan. 
12.6 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Uitsluitend indien de klant een natuurlijk persoon (consument) is, stuurt de onderneming bij achterwege blijven van betaling, eenmalig een ingebrekestelling met een termijn van tenminste 14 dagen om alsnog te betalen. 
12.7 Indien de klant in gebreke is moet hij aan de onderneming alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet. 
12.8 Indien de onderneming goederen als bedoeld in artikel 12.4 onder zich heeft en de klant van wie de onderneming de goederen onder zich heeft gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is de onderneming gerechtigd deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen eveneens ten laste van de klant en de onderneming kan zich ook daarvoor op de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van de onderneming resteert, wordt aan de klant uitgekeerd. 
12.9 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de klant aan de onderneming in de navolgende volgorde:

  • De kosten van executie
  • De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten
  • De rente
  • De schade
  • De hoofdsom  

12.10 Betaling geschiedt in Euro’s. Indien de onderneming buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan geldt de op het moment van betaling geldende marktkoers. De onderneming kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. De onderneming kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.
12.11 De onderneming is nimmer gehouden om andere betaalmiddelen dan contanten te accepteren en kan aan acceptatie van dergelijke andere betaalmiddelen voorwaarden verbinden.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Als overmacht voor de onderneming, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de onderneming niet kan worden toegerekend, geldt iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de onderneming zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
13.2 Indien een van de partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die overeenkomst te voldoen, is hij verplicht de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 14 Gevonden voorwerpen
14.1 In het gebouw en aanhorigheden van de onderneming verloren of achtergelaten voorwerpen, die door de gast worden gevonden, moeten door deze zo spoedig mogelijk bij de onderneming worden ingeleverd.
14.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de inlevering daarvan bij de onderneming heeft gemeld, verkrijgt de onderneming de eigendom.
14.3 Indien de onderneming door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. De onderneming is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 
15.2 Ingeval van geschillen tussen de onderneming en een klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van de onderneming, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van de onderneming het geschil te laten beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou zijn. 
15.3 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan. 
15.4 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.